آشنایی با نوار ابزار بالای نرم افزار

 

 

    محیط  نرم افزار ETABS MATE بگونه ای طراحی شده است که کلیه مهندسانی که با نرم افزارهایی مثل Etabs  و Autocad آشنایی دارند، به راحتی بتوانند با ابزارها و محیط گرافیکی نرم افزار ارتباط برقرار نمایند. بنابراین یادگیری استفاده از نرم افزار بسیار آسان خواهد بود. در اینجا مختصری در مورد نوار ابزار بالایی نرم افزار صحبت خواهد شد.

در تصویر زیر بر روی آیکون موردنظر برای مشاهده توضیحات کلیک نمایید.

 

  New Project: بستن پروژه و ایجاد یک پروژه جدید.

[ Go Top ]

 

  Open Project:بارگذاری مجدد یکی از پروژه های قبلی.

[ Go Top ]

 

  Save Project: ذخیره پروژه و تنظیمات انجام شده. نرم افزار مدل را با پسوند EMT. ذخیره مینماید.

[ Go Top ]

 


  Import Model: بارگذاری فایل متنی Export شده از  Etabs به روش زیر با پسوند e2k یا $et ، بدرون نرم افزار.

  • نرم افزار Etabs را اجرا نموده و فایل سازه مورد نظر را باز نمایید. پس از آنالیز کردن مدل و اطمینان از درستی مدل  مرحله زیر را برای Export نمودن فایل خود دنبال نمایید.

  • از منوی File گزینه Export  و سپس گزینه ...Save Model as ETABS .e2k text File  را انتخاب نمایید وفایل متنی را در محل مورد نظر ذخیره نمایید.

[ Go Top ]

 

   Import Design Data: بارگذاری فایل نتایج طراحی مدل  Export شده از Etabs  به روش زیر با پسوند RTF ، بدرون نرم افزار

[ Go Top ]

 


  Print All Extents: چاپ نمودن کل محدوده سازه  

[ Go Top ]

 

  Print Region: چاپ نمودن یک محدوده دلخواه از سازه که بوسیله ترسیم یک مستطیل روی ناحیه دلخواه تعیین میگردد.

 

      

[ Go Top ]

 


  Move to Up Elevation: حرکت نمودن به ارتفاع تعریف شده بالاتر در سازه و مشاهده تیرهای سازه در آن ارتفاع.

[ Go Top ]

 

  Move to Down Elevation: حرکت نمودن به ارتفاع تعریف شده پایین تر در سازه و مشاهده تیرهای سازه در آن ارتفاع.

[ Go Top ]

 

  Select Elevation: حرکت نمودن به ارتفاع تعریف شده مشخص در سازه و مشاهده تیرهای سازه در آن ارتفاع.

[ Go Top ]

 


  Redraw Structure: ترسیم مجدد سازه.

با کلیک برروی این دکمه سازه مجدداً ترسیم خواهد شد.

[ Go Top ]

 

  Zoom Extents: نمایش سازه بگونه ای که کلیه المانهای سازه در پنجره ترسیمات قابل مشاهده باشد.

[ Go Top ]

 

  Zoom Previous: مشاهده وضعیتهای قبلی نمایش سازه پس از هر تغییر در وضعیت نمایشی سازه.

[ Go Top ]

 

  Zoom Window: نمایش بزرگ محدوده مشخص شده از سازه که بوسیله ترسیم یک مستطیل روی ناحیه مورد نظر مشخص میگردد.

[ Go Top ]

 

  Pan: حرکت دادن سازه و تغییر موقعیت آن در پنجره ترسیمات.

[ Go Top ]

 

  Zoom in: بزرگ نمودن مرحله به مرحله وضعیت نمایشی سازه در پنجره ترسیمات.

[ Go Top ]

 

  Zoom Out: کوچک نمودن مرحله به مرحله وضعیت نمایشی سازه در پنجره ترسیمات.

[ Go Top ]

 

  Zoom Value تعیین میزان بزرگنمایی  و تغییر وضعیت نمایشی سازه در پنجره ترسیمات.

[ Go Top ]

 


Increase Font Size افزایش سایز فونت نوشته های روی سازه در پنجره ترسیمات.

[ Go Top ]

 

  Decrease Font Size: کاهش سایز فونت نوشته های روی سازه در پنجره ترسیمات.

[ Go Top ]

 

  Font Size: تعیین سایز فونت نوشته های روی سازه در پنجره ترسیمات.

[ Go Top ]

 


  Color Configuration:  پیکربندی تنظیمات رنگ قسمتهای مختلف نرم افزار و یا تغییر تم رنگ نرم افزار

[ Go Top ]

 

 


  Select: ابزار انتخاب تیرها بصورت تک تک. با کلیک روی هر تیر  انتخاب میگردد و درصورتی که تیری انتخاب شده باشد با کلیک کردن روی آن از حالت انتخاب خارج میشود.

[ Go Top ]

 

  Select All Beam in Structure: انتخاب کلیه تیرهای مدل شده در کلیه طبقات.

[ Go Top ]

 

  Select All Beam in Story: انتخاب کلیه تیرهای مدل شده در طبقه ای که در حال مشاهده آن هستید.

[ Go Top ]

 

  Deselect All Selected:  کلیه تیرهایی که انتخاب شده اند را از حالت انتخاب خارج مینماید.

[ Go Top ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com