چگونگی انتقال سازه دارای دیوار برشی از ETABS به نرم افزار ETABS MATE

 

   هنگامی که سیستم سازه دارای دیوارهای برشی باشد، سازه میبایست بگونه ای طراحی شود که سیستم سازه با دیوار برشی و سیستم سازه بدون دیوار برشی تحت اثر درصدی از بارگذاری قابلیت تحمل نیروهای وارده را دارا باشند. با این منظور یک مدل با دیوار برشی و نیز یک مدل بدون دیوار برشی برای سازه توسط طراح ایجاد میگردد و سپس طراحی جزئیات آرماتوربندی خمشی و برشی تیرها براساس Envelop هر دو مدل انجام میپذیرد. بمنظور استفاده از نرم ETABS MATE برای طراحی جزئیات آرماتورگذاری در این سازه ها ابتدا میبایست مدل فایل بدون دیوار از فایل دارای دیوار بدون تغییر نام المانهای سازه ایجاد شود. پس از انتقال هر دو مدل سازه به نرم افزار ETABS MATE ، تعیین جزئیات میلگرد گذاری خمشی سازه براساس ماکزیمم فولاد هر مقطع تیر از هر دو مدل، بصورت خودکار انجام میپذیرد.

 

در این حالت شما میبایست یک فایل متنی شامل اطلاعات هندسی سازه (فایل e2k) و حداقل 2 فایل نتایج طراحی سازه و یک فایل نتایج طراحی دیوار برشی را به نرم افزار بدهید.

 در فایل متنی اطلاعات هندسی سازه یا همان فایل e2k میبایست اطلاعات هندسی و جزئیات میلگرد گذاری ستونها و دیوارهای برشی که در حالت چک میباشند کاملا درست و طبق نظر مهندس محاسب باشد و در صورتی که نیاز به تغییراتی باشد میبایست قبل از ذخیره کردن فایل متنی توسط ETABS، ابتدا این تغییرات اعمال گردند و سپس فایل e2k ذخیره گردد. در حالت کلی فرقی نمیکند که شما از فایل متنی سازه 100% و یا فایل متنی سازه 25% برای ورود اطلاعات هندسی سازه به نرم افزار استفاده کنید تنها مطلب مهم این است که فایل متنی داده شده به نرم افزار حاوی آخرین تغییرات باشد و اطلاعات مقاطع دیوار برشی و مقاطع ستونها در آن درست باشد.
درصورت لزوم تغییراتی در میلگردهای ستونها و یا میلگردهای عمودی دیوار، میبایست پس از انجام تغییرات لازم در ETABS فایل متنی سازه و یا همان فایل  e2k مجددا تولید و سپس دوباره این فایل به نرم افزار ETABS MATE فراخوانی گردد.

 

 توجه داشته باشید که مقاطع تعریف شده برای ستونها و دیوارهای برشی از فایل هندسه سازه که از طریق گزینه Import Structure Model From ETABS Text File به نرم افزار وارد میشوند استخراج میگردد. بنابراین فایل e2k مدل سازه ای که آخرین تغییرات جزئیات مقاطع ستونها و دیوارهای برشی (شامل ابعاد مقطع و آرایش میلگردهای طولی) در آن اعمال شده است را برای هندسه مدل به نرم افزار معرفی نمایید. بعبارت دیگر جزئیات مقاطع تعیین شده دیوار و ستون (شامل ابعاد مقطع و آرایش میلگردهای طولی) در فایل مدل سازه (ebk.) که به نرم افزار Import میگردد، میبایست جزئیات نهایی و کنترل شده باشند. در مورد برش ستونها نرم افزار مقادیر Av/s را از هر دو فایل طراحی سازه با دیوار و بدون دیوار استخراج مینماید و طراحی برشی ستونها را بر اساس مقادیر حداکثر فایلهای طراحی انجام میپذیرد.

 

همچنین این قابلیت در نرم افزار وجود دارد که از بیش از دو فایل طراحی Envelop گیری انجام پذیرد. مکانیزم Envelop گیری نرم افزار به این صورت است که پس از وارد نمودن دو یا چند فایل طراحی، مقادیر حداکثر برای هر پارامتر بصورت خودکار توسط نرم افزار بدست می آید و در تمامی پروسه های طراحی این مقدار ماکزیمم بدست آمده از تمامی فایلهای طراحی، مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت. بعنوان مثال اگر شما بخواهید طراحی ها بر اساس سه فایل طراحی سازه انجام پذیرد میبایست اولین فایل طراحی را از طریق منوی File و گزینهImport ETABS Summery Design File 1  به نرم افزار وارد نمایید؛ سپس دومین فایل طراحی را از طریق منوی File گزینه Import ETABS Summery Design File 2, 3, ... به نرم افزار وارد نمایید. در این حالت مقادیر حداکثر از فایلهای طراحی اول و دوم توسط نرم افزار بدست می آید و در اطلاعات مدل سازه ذخیره میگردد. بهمین ترتیب برای Envelop گیری از فایل سوم، میبایست سومین فایل طراحی را نیز از طریق منوی File گزینه Import ETABS Summery Design File 2, 3, ... به نرم افزار وارد نمایید. در این حالت نیز مقادیر حداکثر از فایلهای اول، دوم و سوم بصورت خودکار توسط نرم افزار محاسبه میگردد و مجدداً در مدل ذخیره میگردد. بنابراین نرم افزار قادر خواهد بود از هر تعداد فایل طراحی مورد نیاز، مقادیر حداکثر را محاسبه نماید و آنها را مبنای طراحیهای خود قرار دهد.

 

 

تذکر بسیار مهم:

مسئله عدم تغییر نام المانهای سازه در فایلهای مدل یک سازه امری است بسیار ضروری چرا که نرم افزار ETABS MATE بهنگام ورود اطلاعات از ETABS با توجه به نام (Label) هر المان، اطلاعات مربوطه را استخراج مینماید. در نتیجه برای انطباق داده های فایلها، میبایست نام المانها در هر دو فایل یکسان باشد.  برای این منظور میبایست مدل سازه بدون دیوار از روی فایل سازه دارای دیوار بوسیله Save as نمودن فایل دارای دیوار و ویرایش آن بدون هیچ تغییری در نام المانهای سازه ایجاد گردد.

باید توجه داشت که حذف نمودن یک المان و ترسیم مجدد آن، باعث تغییر نام آن المان خواهد شد، همچنین Relabel  نمودن المانها نیز باعث تغییر نام آنها خواهد شد.

 

 

  در اینحالت برای انتقال مدلهای سازه به نرم افزار ETABS MATE و طراحی جزئیات میلگرد گذاری مراحل زیر انجام شود.

 1. نرم افزار ETABS را اجرا نموده و فایل سازه بدون دیوار برشی را باز نمایید. پس از آنالیز کردن مدل و اطمینان از درستی نتایج، مدل خود را Design  نمایید و مراحل زیر را برای Export نمودن فایل خود دنبال نمایید.

 • از منوی File گزینه Export  و سپس گزینه Save Model as ETABS .e2k text File را انتخاب نمایید وفایل متنی سازه خود را در محل مورد نظر ذخیره نمایید.

 • اطمینان حاصل نمایید که واحد نرم افزار ETABS  بصورت kgf-cm میباشد. (علت این امر این است که دقت نتایج محاسبه شده برای سطح مقطع میلگردها در حالتهای دیگر کافی نمیباشد.)

 • از منوی File گزینه Print Tables  را انتخاب نمایید و بر روی گزینه Concrete Frame Design کلیک نمایید. پنجره ای بصورت زیر گشوده خواهد شد.

ETABS 9.2

ETABS 9.5 and more

 •  در پنجره باز شده تنها گزینه Output Summery را انتخاب نمایید و بقیه گزینه ها را از حالت انتخاب خارج نمایید و برروی OK کلیک نمایید.

 • یک نام برای فایل نتایج طراحی وارد نمایید و این فایل را ترجیحاً در همان مسیر فایل متنی مدل ذخیره نمایید.

 

 1. سپس  فایل سازه با دیوار برشی  را باز نمایید. پس از آنالیز کردن مدل و اطمینان از درستی نتایج، مدل خود را Design  نمایید و مراحل زیر را برای Export نمودن فایل خود دنبال نمایید.

 • اطمینان حاصل نمایید که واحد نرم افزار ETABS  بصورت kgf-cm میباشد. (علت این امر این است که دقت نتایج محاسبه شده برای سطح مقطع میلگردها در حالتهای دیگر کافی نمیباشد.)

 • از منوی File گزینه Print Tables  را انتخاب نمایید و بر روی گزینه Concrete Frame Design کلیک نمایید. پنجره ای بصورت زیر گشوده خواهد شد.

ETABS 9.2

ETABS 9.5 and more

 

 

 1. حال میتوانید Etabs خود را ببندید و باقی مراحل طراحی تیرهای بتنی را در نرم افزار ETABS MATE دنبال نمایید.

 • در نرم افزار ETABS MATE از منوی  File  گزینه Import Structure Model From ETABS Text File را انتخاب نمایید و یا از منوی بالایی روی آیکون   کلیک نمایید و فایل متنی مدل خود را از محل ذخیره شده باز نمایید. در این مرحله مدل ساخته شده در نرم افزار Etabs در نرم افزار ETABS MATE  قابل مشاهده خواهد بود.

مجدداً تاکید میگردد که جزئیات مقاطع تعیین شده (شامل ابعاد مقطع و آرایش میلگردهای طولی) برای ستونها از فایل هندسه سازه که از طریق گزینه Import Structure Model From ETABS Text File به نرم افزار وارد میشوند استخراج میگردد. بنابراین فایل مدل سازه ای که جزئیات مقاطع ستون (شامل ابعاد مقطع و آرایش میلگردهای طولی) در آن درست میباشد را برای هندسه مدل به نرم افزار معرفی نمایید. بعبارت دیگر جزئیات مقاطع تعیین شده ستون (شامل ابعاد مقطع و آرایش میلگردهای طولی) در فایل مدل سازه (ebk.) که به نرم افزار Import میگردد، میبایست جزئیات نهایی و کنترل شده ستونها باشند. در مورد برش ستونها نرم افزار مقادیر Av/s را از هر دو فایل طراحی سازه با دیوار و بدون دیوار استخراج مینماید و طراحی برشی ستونها را بر اساس مقادیر حداکثر فایلها انجام میدهد.
 

بنابراین توصیه میگردد که پس از حذف دیوار برشی ها ( منظور کاهش ضرایب دیوار به نزدیک صفر ) و کنترل مقاطع، این فایل را که همه مقاطع تیر و ستون آن کنترل شده میباشد بعنوان هندسه مدل سازه به نرم افزار معرفی گردد.

  سپس برای وارد نمودن نتایج طراحی درصورتیکه سازه دارای دیوار برشی باشد بصورت زیر عمل نمایید:

 

فایل نتایج طراحی دیوارهای برشی نیز میبایست از فایل 100% استخراج گردد.
 برای مشاهده نحوه استخراج نتایج طراحی دیوارهای برشی مطلب "
وارد کردن نتایج طراحی دیوارها" در راهنمای نرم افزار را مشاهده فرمایید. 

 

 

 

 


© Copyright 2012 - 2015 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com