تعیین پارامترهای طراحی آرماتوربندی دیوارهای برشی

 

   برای تنظیم پارامترهای طراحی آرماتوربندی دیوارهای برشی از منوی Calculate گزینه Shear Wall Reinforcing Design Configuration را انتخاب نمایید ویا بوسیله کیبورد Ctrl+F6 را فشار دهید تا پنجره زیر نمایان گردد.
کلیه پارامترهای مورد نیاز نرم افزار برای طراحی آرماتوربندی دیوارهای برشی از طریق پنجره محاوره ای زیر قابل پیکربندی میباشد تا طراحیهای نرم افزار کاملا مطابق با نظر کاربر انجام پذیرد.
 

 

 

در این پنجره شما میتوانید پارامترهای نحوه طراحی آرماتوربندی دیوارهای برشی را تعیین نمایید.
تمامی این پارامترها در زیر توضیح داده شده اند.


 

 

Wall Main Rebars Design Configuration

 ابتدا در قسمت Select Horizontal Rebar Size میلگردهایی که میخواهید در فرایند طراحی مشارکت داشته باشند را انتخاب نمایید. سپس مقادیر حداقل و حداکثر مجاز فاصله بین میلگردهای افقی و نیز فاصله بین گامها را تعیین نمایید. همانگونه که در شکل بالا ملاحظه مینمایید، با تعیین این پارامترها لیست فواصل مجاز بین میلگردهای افقی دیوار که نرم افزار در فرایند طراحی جزئیات میلگرد گذاری دیوار میتواند از آنها استفاده کند، تعیین میگردد.

فرآیند طراحی میلگردهای افقی دیوار بدینصورت است که نرم افزار با توجه به مقدار Av/s دیوار ابتدا کوچکترین سایز میلگرد انتخاب شده در لیست میلگردها را با حداکثر فاصله تعیین شده در لیست فواصل کنترل مینماید. در صورتی که مقدار Av/s بدست آمده بشتر از Av/s لازمه باشد، نرم افزار این جزئیات را برای آرماتوربندی افقی دیوار بر میگزیند و در غیر اینصورت از لیست فواصل، فاصله کوچکتری را انتخاب و نتیجه را کنترل مینماید. در صورتیکه کوچکترین فاصله در لیست نیز کافی نباشد، نرم افزار از لیست میلگردهای انتخاب شده، میلگردی با سایز بالاتر را انتخاب و سپس مجددا برای فواصل موجود در لیست فواصل مجاز کنترل مینماید.

 

Extend wall horizontal rebars to ends of shear wall extent :
بوسیله این گزینه کاربر میتواند تعیین نماید که میلگردهای افقی دیوار تا انتهای ستونهای کناری پیش روند و یا تنها به اندازه طول مهاری در ستونهای کناری وارد شوند.

 

Reduce distance of vertical rebars in boundary zone if this distance more than 20cm :
در صورتیکه این گزینه فعال گردد؛ اگر فاصله بین میلگردهای عمودی در ناحیه مرزی  دیوار بیش از 20 سانتیمتر باشد، نرم افزار بصورت خودکار فاصله بین میلگردهای عمودی در ناحیه مرزی دیوار را به فاصله ای که کاربر تعیین مینماید، کاهش میدهد. در این حالت فاصله بین میلگردها توسط پارامتر زیر کنترل میگردد.

 

Reduce distancs of these vertical rebars in wall boundary zone to :
در صورتیکه گزینه بالا فعال باشد؛ از طریق این پارامتر میتوان فاصله بین میلگردهای عمودی در ناحیه مرزی دیوار را تعیین نمود.

 

 

Boundary Zone and Tie Details Configuration


Specify Rebar Diameter of Shear Wall Boundary Zone Ties and Tiepines :

بوسیله این پارامتر شما میتوانید شماره میلگرد خاموتها و سنجاقیهایی که در دیوار برشی استفاده میشوند را تعیین نمایید.
 

Specify Maximum Limit of Vertical Space Between Wall Ties and Tiepines :
بوسیله این پارامتر شما میتوانید حداکثر فاصله عمودی بین خاموتها و یا سنجاقیها را تعیین نمایید.
نرم افزار برای فاصله عمودی بین خاموتهای دیوار نصف کوچکترین بعد ستون را در نظر خواهد گرفت. اما در صورتیکه نصف کوچکترین بعد ستون از مقدار تعیین شده در این قسمت بیشتر باشد، نرم افزار مقدار تعیین شده در این قسمت را بعنوان فاصله بین خاموتها درنظر خواهد گرفت.

 

Specify Minimum Considerable Length of Shear Wall Boundary Zone Limits :
از طریق این پارامتر میتوانند یک حداقل طول برای ناحیه مرزی دیوارها تعیین نمایند.
در این حالت درصورتیکه طول ناحیه مرزی دیوار کمتر از حداقل طول تعریف شده توسط کاربر باشد، نرم افزار بصورت خودکار این حداقل را برای طول ناحیه مرزی درنظر خواهد گرفت.
این امکان میتواند کمک چشمگیری به کاهش مقاطع ترسیمی دیوارهای برشی بنماید.

 

توسط منوی Configuration settings در نوار ابزار بالای پنجره، کاربر قادر خواهد بود که این تنظیمات را ذخیره نماید تا در پروژه های بعدی نیازی به تنظیم مجدد آنها نداشته باشد.

 

نکته بسیار مهم:

توجه شود که درصورتیکه این تنظیمات بعنوان Custom Configuration ذخیره شوند، نرم افزار در اجراهای بعدی بصورت خودکار با این تنظیمات بالا خواهد آمد و از این تنظیمات ذخیره شده برای محاسبات خود استفاده خواهد نمود. بنابراین تنها در صورتیکه مطمئن هستید تمامی پارامترها درست تنظیم شده اند آنها را بعنوان Custom Configuration ذخیره نمایید.

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com