گزارشگیری از نرم افزار

گزارشهای نرم افزار عبارتند از:

 

 

برای مشاهده هر یک از گزارشهای بالا بطریق زیر عمل نمایید:

 

 

توسط دکمه Save as Text File  شما قادر خواهید بود لیست مورد نظر را بصورت یک فایل متنی ذخیره نمایید

و توسط دکمه Print Report  شما قادر خواهید بود گزارش تهییه شده را چاپ نمایید. نمونه ای از چاپ گزارش در زیر آمده است.

 

 


 


 

 

برای تعیین مشخصات ستونها از منوی Define گزینه Define Column Section Tie Detail را انتخاب نمایید تا پنجره ای مانند زیر باز شود:

 

بر این پنجره شما قادر خواهید بود مشخصات خاموتهای ستون را تعیین نمایید. از اطلاعات وارد شده در این قسمت تنها برای متره نمودن ستونها در قسمت گزارش مصالح استفاده خواهد شد.

 


 


 


در این پنجره از طریق منوی Export گزینه Export Section to AutoCAD میتوانید مقطعی را که انتخاب نموده اید بصورت فایل AutoCAD ذخیره نمایید و یا طریق منوی Export گزینه Export All Section to AutoCAD کلیه مقاطع تعریف شده را بصورت فایل AutoCAD ذخیره نمایید.
یک نمونه از نقشه Export  شده در شکل زیر آورده شده است. از این ترسیمات میتوانید برای ترسیم  نقشه دیوارهای با اشکال پیچیده استفاده نمایید.

 

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com