آشنایی با پانل Rebar Configuration

 

    محیط  نرم افزار ETABS MATE بگونه ای طراحی شده است که کلیه مهندسانی که با نرم افزارهایی مثل Etabs  و AutoCAD آشنایی دارند، به راحتی بتوانند با ابزارها و محیط گرافیکی نرم افزار ارتباط برقرار نمایند. بنابراین یادگیری استفاده از نرم افزار بسیار آسان خواهد بود. در اینجا مختصری در مورد پانل Object Display نرم افزار صحبت خواهد شد.

 

 

توضیح آیتمهای موجود در پانل Rebar Configuration :

 

در این پانل شما میتوانید بوسیله انتخاب یکی از گزینه های زیر نوع خروجی درج شده بر روی تیرها را در پنجره ترسیمات و یا در خروجی چاپ تغییر دهید.

  Define Beam Section: توسط این گزینه شما قادر خواهید بود برای هر Section جزئیات میلگرد حداقل که بصورت سراسری در کل طول تیر در بالا یا پایین قرار میگیرد را تعیین نمایید.

اطلاعات بیشتر

 

 Assign Section to Beams: توسط این کلید شما قادر خواهید بود مشخصات تعریف شده یک Section را به تیرهایی که انتخاب نموده اید تخصیص دهید.

اطلاعات بیشتر

 

  Design Configuration: توسط این کلید شما قادر خواهید بود پیکربندی و نحوه انجام محاسبات جزئیات آرماتوربندی میلگردهای تقویتی را برای مدل خود تعیین نمایید.

اطلاعات بیشتر

 

  Design Reinforcing Details: با فشردن این دکمه محاسبات دقیق مربوط به آرماتورگذاری تیرها، طول آرماتورها و نیز Match کردن میلگردهای تیرهای مجاور و نیز تیپ بندی ستونها انجام خواهد شد. و شما از طریق فشردن Top Add. Rebar و یا Bot Add. Rebar  در قسمت Layer Display قادر به مشاهده جزئیات آرماتورگذاری خواهید بود. محاسبات مربوط به طول میلگرد ها براساس طول خاص تیر، موقعیت تیر (تیر پیوسته یا تیر انتهایی) و براساس پیکر یندی انجام شده در قسمت Design Configuration میباشد. طول میلگرد های محاسبه شده شامل طول خم میلگرد (در مورد تیرهای انتهایی) و نیز بعد ستون نیز میباشد.

Ln : طول خالص تیر میباشد که نرم افزار مقدار این پارامتر را با توجه به طول محور به محور تیر، بعد ستونهای انتهایی تیر و جهت قرار گیری آنها بصورت خودکار محاسبه مینماید.

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com