تعیین کاور بتنی میلگردهای پروژه

برای هماهنگی کاورها در قسمتهای مختلف سازه، نرم افزار مقدار کاور بتنی میلگردهای عناصر سازه را از کاربر دریافت مینماید. برای تعیین این مقادیر از منوی Define گزینه Concrete Rebar Cover را انتخاب نمایید تا پنجره ارتباطی زیر نمایان گردد.
 

در این پنجره پنجره شما میتوانید کاور بتنی میلگردها را به تفکیک اعضا مشخص نمایید.

درصورتیکه مقادیر کاور بتنی میلگردها توسط کاربر تعیین نگردد نرم افزار بصورت خودکار مقادیر پیش فرض خود را به این پارامترها اختصاص میدهد. مقادیر پیش فرض نرم افزار برای این پارامترها همانگونه که در شکل بالا ملاحظه مینمایید، 4 سانتیمتر برای اعضای تیر و ستون و 3 سانتیمتر برای دیوارهای برشی میباشد.

بعلت ایجاد هماهنگی در کل سازه، نرم افزار در محاسبات مربوط به طراحی جزئیات آرماتوربندی و یا ترسیم نقشه های سازه از پارامترهای تعیین شده در این پنجره برای مقادیر کاور بتنی میلگردهای اعضا استفاده مینماید و نه از مقادیر تعیین شده در نرم افزار ETABS . بنابراین در هنگام ساخت مدل میبایست دقت نمود که کاورهای تعریف شده در ETABS و مقادیر تعیین شده در نرم افزار ETABS MATE دارای همخوانی لازم باشند.

 

توسط منوی Configuration Settings شما میتوانید مقادیر تعریف شده خود را در نرم افزار ذخیره نمایید تا در دفعات دیگر نیز بتوانید از آنها استفاده نمایید.

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com