آشنایی با پانل Object Display

 

    توسط گزینه های موجود در این پانل میتوانید نمایش یا عدم نمایش المانهای سازه ای در پنجره ترسیمات سازه را کنترل نمایید. بعبارت دیگر نرم افزار تنها اشیای انتخاب شده در این پانل را در پنجره ترسیمات خود نمایش میدهد.
انتخاب یا عدم انتخاب گزینه های مذکور در این پانل بر خروجیهای چاپی و یا ترسیمات با فرمت اتوکد نرم افزار نیز تاثیر میگذارد.

 

 

آیتمهای موجود در پانل Object Display

در این قسمت به توضیح مختصر گزینه های موجود در پانل مذکور خواهیم پرداخت.

 

 Display Beam Object:
 در صورتی که این گزینه فعال باشد، تیرهای تراز ارتفاعی مورد نظر نمایش داده خواهند شد.

 

Display Column Objects:
 
در صورتی که این گزینه فعال باشد، ستونهای موجود در تراز ارتفاعی مورد نظر نمایش داده خواهند شد.

 

 Display Shear Wall:
 
در صورتی که این گزینه فعال باشد،د دیوارهای برشی روی پلان نمایش داده خواهند شد.

 

Display Floor Direction:
 
در صورتی که این گزینه فعال باشد، علامت جهت تیرچه های سقف روی پلان نمایش داده خواهند شد.

 

 Display Grid Lines:
 در صورتی که این گزینه فعال باشد، خطوط کمک ترسیمی (Primary Grid) تعریف شده در نرم افزار Etabs مشاهده خواهند گردید.

 

 Display Axis Bubble:
 در صورتی که این گزینه فعال باشد، عنوان هر Grid Line بصورت حباب نمایش داده خواهد شد.

 

 Display Additional Rebar:

 در صورتی که این گزینه فعال باشد، عنوان میلگردهای تقویت با طول محاسبه شده بر روی تیرها نمایش داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com