آشنایی با پانل Layer Display

 

  بوسیله این پانل کاربر قادر خواهد نوع اطلاعاتی که برروی المانهای سازه مشاهده میگردد را کنترل نماید و براحتی به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی یابد.
 با انتخاب هر یک از لایه های موجود در این پانل علاوه بر نمایش اطلاعات سازه ای مورد نظر، ابزارهای ویرایشی خاص آن لایه نیز فعال میگردد که با راست کلیک کردن روی المانهای مربوطه، رابط کاربری ویرایشی یا گزارشی خاص آن لایه مشاهده خواهد گردید.
 

 

آیتمهای موجود در پانل Layer Display :
 

در این پانل شما میتوانید بوسیله انتخاب یکی از لایه های زیر نوع خروجی درج شده بر روی المانهای سازه در پنجره ترسیمات اصلی نرم افزار، ترسیمات ذخیره شده در فایل اتوکد و یا در خروجیهای چاپی را تغییر دهید. در زیر هریک از این لایه ها توضیح داده خواهند شد.

 

 Beam Label - Length:
 
در صورتی که این لایه انتخاب گردد نام هر تیر در بالای تیر و طول آن در زیر تیر درج خواهد شد.
 


 Beam Type - Section:
 
در صورتی که این لایه انتخاب گردد نام تیپ هر تیر در بالای تیر و نام مقطع آن در زیر تیر درج خواهد شد.
 


 Floor Assignment Details:
در صورتی که این لایه انتخاب گردد مشخصات مقطع اختصاص یافته به کفها روی آنها درج خواهد شد.
 


 Floor Loading Details:
 
در صورتی که این لایه انتخاب گردد تمامی بارهای گسترده اختصاص یافته به تمامی کفها بصورت یکجا در پلان و در روی آنها  درج خواهد شد.
 


 

  Wall - Pier Information:

 در صورتی که این لایه انتخاب گردد تمام اطلاعات مربوط به جزئیات طراحی دیوارهای برشی شامل نام دیوار، نام Pierها و مقاطع اختصاص یافته به دیوارها، نسبت تنشهای دیوار، میزان فولاد افقی مورد نیاز دیوار و طول ناحیه مرزی محاسبه شده توسط ایتبز همانند تصویر زیر روی دیوارها در پلان سازه درج خواهد شد.  Column Type - Section:

 در صورتی که این لایه انتخاب گردد تیپ هر ستون ( پس از طراحی جزئیات ) بهمراه برخی اطلاعات مفید دیگر روی هر ستون مانند تصویر زیر درج خواهد شد. این اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:

توجه نمایید که میلگردهای طولی یا ابعاد درج شده برروی ستونها از اطلاعات مقاطع ساخته شده در ایتبز استخراج میگردد. بنابراین بوسیله این اطلاعات براحتی میتوانید درست بودن تمامی مقاطع تعریف شده در ایتبز را نیز کنترل نمایید.
  

  Flexural Reinforcing Area:
 در صورتی که این لایه انتخاب گردد سطح فولاد خمشی مورد نیاز تیر در هر مقطع تیر (ابتدا - وسط - انتها) برای موقعیتهای بالایی و پایینی که توسط ایتبز محاسبه گردیده است مانند تصویر زیر در پلان سازه نمایش داده خواهد شد.
 

 

  Typical Longitudinal Rebar:
 در صورتی که این لایه انتخاب گردد میلگردهای سراسری بالا و پایین اختصاص یافته به تیرها روی پلان سازه همانند تصویر زیر  نمایش داده خواهد شد.


  Shear - Torsion Ties:
 در صورتی که این لایه انتخاب گردد تیپ تیر، میزان فولاد عرضی پیچشی و میزان فولاد عرضی برشی هر تیر که توسط ایتبز محاسبه گردیده، بترتیب در بالای تیر نمایش داده خواهد شد و جزئیات خاموتها نیز در پایین تیر درج میگردد.

درصورتیکه میزان خاموت اختصاص یافته به مقطع بیشتر از میزان Av/s محاسبه شده توسط ایتبز باشد، متن خاموتها با رنگ سبز درج  خواهند شد اما در صورتیکه کمتر از میزان Av/s محاسبه شده توسط ایتبز باشد، نرم افزار آنها را با رنگ قرمز درج خواهد نمود؛ در این حالت دیگر خاموت اختصاص یافته به مقطع در زیر تیر درج نخواهد شد بلکه همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، نرم افزار بصورت خودکار میزان خاموت مورد نیاز را محاسبه و بر روی تیر با رنگ قرمز درج خواهد نمود. حال شما میتوانید خاموت محاسبه شده توسط نرم افزار را بپذیرید و یا مقطع تیری دیگری با میزان خاموت دلخواه خود که جوابگوی میزان Av/s نیز باشد را تعریف کنید و به این تیر اختصاص دهید.
در صورتی که پس از انتخاب این گزینه، حالت N/E نیز انتخاب گردد تنها جزئیات خاموتهایی که مقادیر پیش فرض جوابگوی Av/s مورد نیاز نباشد نمایش داده خواهد شد تا براحتی بتوان این تیرها را پیدا نمود.
 

 

  Torsional Reinforcing:
 در صورتی که این لایه انتخاب گردد میزان فولاد طولی پیچشی در بالا و فولاد عرضی پیچشی در پایین تیرها درج خواهد شد.  Additional Rebar Steel Area:
 در صورتی که این لایه انتخاب گردد مساحت میلگرد تقویتی مورد نیاز هر تیر( تفاضل سطح مقطع میلگرد سراسری از کل سطح مقطع میلگرد محاسبه شده ) در هر مقطع تیر (ابتدا - وسط - انتها) برای موقعیتهای بالایی و پایینی تیر نمایش داده خواهد شد.
 


 

  Top Additional Reinforcing:
 در صورتی که این لایه انتخاب گردد جزئیات آرماتورهای تقویتی شامل تعداد، شماره میلگرد و طول آرماتور در هر مقطع تیر (ابتدا - وسط - انتها) برای موقعیت بالایی تیر نمایش داده خواهد شد. قبل از مشاهده این جزئیات میلگردها تقویتی میبایست Match شده باشند.
 

  Bot Additional Reinforcing:
 در صورتی که این لایه انتخاب گردد جزئیات آرماتورهای تقویتی شامل تعداد، شماره میلگرد و طول آرماتور در هر مقطع تیر (ابتدا - وسط - انتها) برای موقعیت پایینی تیر نمایش داده خواهد شد. قبل از مشاهده این جزئیات میلگردها تقویتی میبایست Match شده باشند.

 

  Total Beam Detail:
 در صورتی که این لایه انتخاب گردد کلیه جزئیات تیر شامل تیپ تیر و جزئیات میلگردهای تقویتی بالا و پایین بهمراه طول آنها بر روی تیرهای سازه در پلان درج خواهد شد.
 

 

  Beam Profile Details:

 در صورتی که این لایه انتخاب گردد تیپ بندی پروفیل طولی تیرها بر روی پلان همانند تصویر زیر، قابل مشاهد خواهد بود با انتخاب نام هریک از پروفایلهای تیری در لیست مربوطه، پروف و علاوه بر آن بسیاری از ابزارهای ویرایشی و ترسیم نقشه پروفیل طولی تیرها نیز در این قسمت قرار دارد.
لطفا برای مطالعه اطلاعات بیشتر در خصوص پروفیل طولی تیرها مطالب ذکر شده در "ترسیم پروفیل طولی تیرها" را مطالعه فرمایید و یا از لینک روبرو استفاده نمایید اطلاعات بیشتر ...

 


© Copyright 2012 - 2015 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com