ذخیره فایل نتایج طراحی سازه با استفاده از خروجیهای اکسس

  بمنظور انتقال نتایج طراحی فریم سازه و نیز نتایج طراحی دیوارهای برشی از نرم افزار ایتبز به نرم افزار ETABS MATE علاوه بر ذخیره نتایج با فرمت RTF میتوان از خروجیهای پایگاه داده های اکسس با فرمت MDB نیز میتوان استفاده نمود.
برای ذخیره نتایج طراحی سازه با فرمت اکسس، پس از آنالیز کردن مدل، سازه را Design نمایید. پس از انجام بررسیهای لازم و اطمینان از صحت کلیه نتایج، مراحل زیر را برای منتقل نمودن سازه به نرم افزار
ETABS MATE دنبال نمایید.

 


© Copyright 2012 - 2015 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com