ترسیم نقشه جزئیات دیوارهای برشی

 

    نرم افزار ETABS MATE برای دیوارهای برشی که که به روش عمومی (General Reinforcing Pier Section) و در حالت چک آرماتوربندی (Reinforcement to be Checked) تعریف شده اند طراحی و ترسیم جزئیات آرماتوربندی را انجام میدهد.
در اینحالت پس از وارد نمودن (Import) فایل نتایج طراحی دیوارهای برشی به نرم افزار میتوان فرمان ترسیم نقشه دیوارهای سازه را صادر نمود. برای این منظور از نوار ابزار بالای نرم افزار روی ابزار Export Shear Wall to AutoCAD با آیکون   کلیک نمایید و یا از منوی File گزینه Export Shear Wall Drawings to AutoCAD را انتخاب نمایید و یا کلید  F4  روی صفحه کلید را فشار دهید. در این حالت پنجره ویرایش جزئیات آرماتوربندی و تنظیم پارامترهای مربوط به ترسیم نقشه جزئیات دیوارهای برشی همانگونه که در شکل زیر مشاهده مینمایید ظاهر خواهد شد.

 


 

در این پنجره با انتخاب هر دیوار اطلاعات مربوط به دیوار همانگونه که در شکل بالا مشاهده میگردد، بنمایش در خواهد آمد. درصورت لزوم در این پنجره شما میتوانید جزئیات مربوط به میلگردهای افقی و یا طول ناحیه بحرانی دیوار را ویرایش نمایید. برای این منظور ابتدا دیوار، طبقه و pier مورد نظر را انتخاب و سپس از قسمت Overwrites Design پارامتر مورد نظر را ویرایش و سپس با فشردن دکمه Overwrites This Details جزئیات ویرایش شده را ثبت نمایید. همچنین با فشردن دکمه Reset to Defauls Details شما قادر خواهید بود که تنظیمات ویرایش شده برای هر قسمت را به جزئیات اولیه بازگردانید.

 

پس از آن با فشردن دکمه Show(Hide) Export Configuration پارامترهای ترسیم پروفیل ارتفاعی و مقاطع دیوار همانگونه که در شکل بالا مشاهده میگردد در سمت راست پنجره ظاهر میگردد و توسط آنها شما قادر خواهید بود درصورت لزوم پارامترهای مورد نظر از قبیل مقیاسهای افقی و عمودی و نیز سایز فونت متون مندرج در نقشه را تنظیم نمایید.

 

درصورت تمایل به درج جداول لیستوفر و شماره گذاری میلگردهای دیوار در نقشه های اجرایی میبایست گزینه های مربوطه را فعال نمود. این گزینه ها که با نماد  LIST  مشخص گردیده اند شامل تنظیمات زیر میباشند.
 

 Show Position Number Label on Rebars

درصورتیکه این گزینه فعال گردد به تمامی میلگردهای ترسیم شده در نقشه های اجرایی یک شماره اختصاص داده میشود که این شماره ها بصورت لیبل بر روی میلگردهای سازه درج خواهند شد. بوسیله این شماره ها براحتی میتوان در جداول لیستوفر، میلگردهای مورد نظر را یافت و خصوصیات ابعادی آنها شامل طول میلگرد، ابعاد خمها، مشخصات وزنی و نیز تعداد تکرار آنها در پروژه را مورد بررسی قرار داد.
 

 Show Rebars List tabel on Drawings

درصورتیکه این گزینه فعال گردد جداول لیستوفر برای میلگردهای اصلی و خاموتهای پروژه تولید شده و در کنار نقشه های اجرایی مربوطه درج خواهند شد. این جداول حاوی خصوصیات ابعادی میلگردهای ترسیم شده شامل طول هر میلگرد، ابعاد خمها، مشخصات وزنی و نیز تعداد تکرار آنها در پروژه میباشد.

 

بوسیله این دو گزینه کاربر براحتی میتواند درج یا عدم درج شماره گذاری میلگردها و جداول لیستوفر و یا هر کدام از آنها بصورت مجزا را در نقشه های اجرایی ترسیم شده، کنترل نماید.

 

 

پس از انجام تنظیمات برای ایجاد ترسیمات دیوارهای برشی میتوانید از دکمه Export All Shear Walls to AutoCAD برای ذخیره ترسیمات مربوط به کلیه دیوارهای برشی موجود در سازه و یا از دکمه Export Current Shear Walls to AutoCAD برای ذخیره ترسیمات مربوط به دیوار برشی انتخاب شده استفاده نمایید. پس از ذخیره، فایل ترسیمات جزئیات دیوارهای برشی در نرم افزار AutoCAD قابل مشاهده و ویرایش خواهد بود. در اینجا یک نمونه از ترسیمات انجام شده توسط نرم افزار ETABS MATE  آورده شده است.

 

 

 

همانگونه که در شکل بالا مشاهده میگردد ترسیمات انجام شده برای هر دیوار شامل پروفیل ارتفاعی دیوار بهمراه جزئیات آرماتوربندی مقاطع میباشد. نرم افزار ناحیه مرزی دیوار را با خط چین مشخص نموده و طول ناحیه بحرانی را نیز درج مینماید.
درصورتیکه فاصله بین میلگردهای قائم برابر یا کمتر 20 سانتیمتر ونیز بیشتر از 15 سانتیمتر باشد، کلیه آرماتورهای عمودی در ناحیه بحرانی توسط سنجاقیها مهار میگردند و در صورتیکه فاصله بین میلگردهای عمودی برابر یا کمتر از 15 سانتیمتر باشد کلیه میلگردهای عمودی بصورت یک درمیان توسط سنجاقیها مهار میگرند. اما اگر فاصله بین میلگردهای عمودی بیشتر از 20 سانتیمتر باشد نرم افزار بصورت اتوماتیک فاصله بین آرماتورهای عمودی را در ناحیه مرزی به 20 سانتیمتر کاهش داده و برای تمام آنها سنجاقی در نظر میگیرد چرا که در ناحیه مرزی آرماتورها بصورت فشاری عمل مینمایند و فاصله بین آرماتورهای فشاری نباید از 20 سانتیمتر بیشتر گردد.


© Copyright 2012 - 2015 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com