مشاهده یا انتقال مقاطع تعریف شده بوسیله Section Designer به AutoCAD

 

   این امکان وجود دارد که مقاطع دیوارهای برشی که توسط SD Section در نرم افزار ETABS تولید شده اند توسط نرم افزار ETABS MATE به نرم افزار AutoCAD انتقال داده شوند.

برای این منظور پس از وارد نمودن فایل هندسه مدل سازه (فایل e2k) به نرم افزار ETABS MATE ، از منوی Display گزینه Shear Wall Section را انتخاب و یا  کلید  F8  روی صفحه کلید را فشار دهید. در اینصورت پنجره نمایش مقاطع تعریف شده دیوار بشکل زیر ظاهر خواهد گردید.

در این پنجره از طریق منوی Export گزینه Export Section to AutoCAD میتوانید مقطعی را که انتخاب نموده اید بصورت فایل AutoCAD ذخیره نمایید و یا طریق منوی Export گزینه Export All Section to AutoCAD کلیه مقاطع تعریف شده را بصورت فایل AutoCAD ذخیره نمایید.
یک نمونه از نقشه Export  شده در شکل زیر آورده شده است. از این ترسیمات میتوانید برای ترسیم  نقشه دیوارهای با اشکال پیچیده استفاده نمایید.

 

برای ترسیم پروفیل ارتفاعی و جزئیات آرماتوربندی مقاطع دیوار، مبحث ترسیم نقشه جزئیات دیوارهای برشی (Export Shear Wall Drawings) را مشاهده فرمایید.

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com