طراحی جزئیات آرماتوربندی سازه

پس از وارد کردن مدل سازه و نتایج طراحی سازه و ویرایش خصوصیات یا تعریف مقاطع جدید و انجام تنظیمات مربوطه حال میتوان جزئیات آرماتوربندی سازه را طراحی نمود. برای انجام طراحی جزئیات آرماتوربندی تیر و ستونهای سازه میتوانید از یک از راههای زیر استفاده نمایید.

پس از صادر نمودن فرمان انجام طراحی جزئیات آرماتوربندی با هریک از روشهای بالا، پنجره زیر نمایان خواهد گردید که در آن میزان پیشرفت طراحی نمایان خواهد بود.


این فرآیند برای یک سازه معمول تنها حدود یک ثانیه بطول خواهد انجامید و پس از آن نتایج طراحی آرماتوربندی تیر و ستونها بصورت زیر قابل مشاهده خواهد بود.

 

 

شایان ذکر است که برای طراحی جزئیات آرماتوربندی دیوارهای برشی احتیاج به صادر نمودن فرمان طراحی نمیباشد و نرم افزار مستقلا بصورت اتوماتیک بعد از وارد نمودن نتایج طراحی دیوارهای برشی، کار طراحی جزئیات آنها را انجام خواهد داد.

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com