تعریف مقاطع دیوار برشی و نحوه ترسیم میلگردهای عمودی دیوار

 

   برای تعریف مقاطع دیوارهای برشی در نرم افزا ETABS به روش عمومی (General Reinforcing Pier Section) مراحل زیر را انجام دهید:

 

 


مسئله ای که وجود دارد این است که مقطع ترسیم شده توسط نرم افزار بصورت یکپارچه است و نمیتوان بر میلگردهای مقطع در قسمت ستونهای انتهایی و نیز دیوار، بصورت مجزا کنترل داشت از طرف دیگر در اینحالت تشخیص ستونها و دیوارها برای نرم افزار ETABS MATE نیز غیر ممکن است. به این منظور میبایست به کمک شکل مقطع ترسیم شده توسط نرم افزار مقطع جدیدی ترسیم نمایید.

 برای انجام این کار توسط ابزار ترسیم چندضلعی با آیکون و کلیک کردن روی رئوس مقطع قبلی همانگونه که در شکل زیر مشاهده میگردد، دو مستطیل Rectangle 1 و Rectangle 2 را روی همان شکل قبلی ترسیم نمایید. البته برای ترسیم مستطیل ها از ابزار رسم مستطیل با آیکون هم میتوان استفاده نمود.

 

 ترسیم مقطع دیوارهای برشی به این روش بسیار ساده میباشد و از طرف دیگر ویرایشهای بعدی مقطع و نیز کنترل میلگرد گذاری دیوار را نیز بسیار آسان مینماید.
 


با توجه به اینکه در زیر مستطیلهای ترسیم شده، چند ضلعی اولیه هنوز وجود دارد، میبایست ابتدا مقطع اولیه را حذف نمود. برای این منظور دکمه  Ctrl  روی صفحه کلید را فشار داده و پایین نگه دارید، سپس روی مقطع ترسیم شده کلیک نمایید. پنجره ای همانند شکل زیر ظاهر خواهد شد که در آن نام اشکالی که روی هم قرار گرفته اند درج گردیده است. با توجه به اینکه مقطع اولیه، اولین شکل ترسیم شده میباشد بنابراین نام آن Polygon 1 خواهد بود. از لیست ظاهر شده Polygon 1  را انتخاب نمایید و با استفاده از کلید Delete آنرا حذف نمایید.
 


حال براحتی میتوانید جزئیات میلگردگذاری قسمتهای مختلف مقطع را بصورتی که در زیر توضیح داده میشود، انجام دهید.


ابتدا برای تعیین میلگردهای عمودی ستونهای موجود در دیوار، روی تک تک مستطیلهای ترسیم شده راست کلیک نمایید تا پنجره ای همانند شکل زیر ظاهر گردد.
 


در این پنجره پارامتر Reinforcing را روی گزینه Yes قرار دهید و دکمه OK را کلیک نمایید تا مستطیل ترسیم شده همانند تصویر زیر مسلح گردد.

حال میبایست جزئیات میلگردگذاری مستطیل مذکور را مشخص نمایید. برای این منظور با راست کلیک کردن روی خط خاکستری در کنار لبه ها و یا روی خود آرماتورهای لبه ای پنجره ای بصورت زیر ظاهر میگردد. از طریق این پنجره میتوانید شماره میلگردها، فاصله بین میلگردها و نیز کاور میلگردها را تعیین نمایید.
 

توجه نمایید که برای تعیین سایز میلگردهای دیوار حتما میبایست مانند تصویر زیر از میلگردهایی که در نرم افزار ایتبز با حرف d مشخص شده اند استفاده نمود.
 

 پس از تعیین تمامی جزئیات، همانند تصویر زیر گزینه Apply to All Edge را نیز انتخاب نمایید و کلید ok را فشار دهید تا تنظیمات انجام شده برای آرماتورگذاری کل لبه های شکل اعمال گردد.

 

 

سپس برای تعیین آرماتورهای گوشه نیز روی گوشه مستطیل خاکستری رنگ آرماتورها کلیک نمایید (بهتر است بمنظور راحتی بیشتر کلیه snap ها را خاموش نمایید و سپس روی یکی از گوشه ها کلیک نمایید.) در اینحالت پنجره تعیین آرماتورهای گوشه ظاهر میگردد. در این پنجره نیز شماره میلگردهای گوشه را تعیین نمایید و با انتخاب گزینه Apply to All Corner و فشردن کلید ok، این جزئیات را به تمامی گوشه های مستطیل اعمال نمایید.

در صورتیکه میخواهید توزیع یکنواختی برای میلگردهای دیوار در قسمت جان دیوار برشی در نظر بگیرید همانند توضیحاتی که در بالا برای ترسیم آرماتورهای ستون عنوان گردید، آرماتور گذاری مستطیل تشکیل دهنده جان دیوار را نیز با مسلح کردن مستطیل مربوطه از طریق راست کلیک کردن روی مستطیل جان دیوار و قرار دادن پارامتر Reinforcing روی گزینه Yes و سپس تعیین جزئیات میلگردهای عمودی به اتمام برسانید.

نکته: برای حذف میلگردهای لبه ای دیوار که در ضخامت دیوار هستند، روی لبه مورد نظر راست کلیک نمایید و در پنجره باز شده  برای پارامتر Bar Spacing مقداری بیشتر از ضخامت دیوار وارد نمایید تا این میلگردها حذف گردند.

 

 در اینحالت نرم افزار ETABS MATE میلگردهای عمودی دیوار که در ناحیه مرزی قرار دارند را بوسیله سنجاقیها مهار خواهد نمود.

 

 

 

تعریف مقطع دیوار برشی با آرماتورگذاریهای خاص

 

 در صورتیکه بخواهید جزئیات میلگرد گذاری را بصورت غیر یکنواخت انجام دهید مثلا بخواهید مانند شکل زیر در قسمت انتهایی دیوار میلگردهای متفاوتی را تعریف نمایید و یا از خاموت بسته برای محصور کردن میلگردهای قسمت انتهایی دیوار استفاده نمایید از روش زیر برای تعیین جزئیات آرماتور بندی دیوار در قسمت جان دیوار استفاده نمایید.

 

 برای تعریف آرماتورهای موجود در ستونهای دیوار مانند روش گفته شده در بالا عمل نمایید اما برای تعیین آرماتورهای قسمت انتهایی جان دیوار، همانند تصویر زیر با استفاده از ابزار Reinforcing shape در حالت Rectangular Pattern میلگردهای قسمت انتهایی دیوار را بصورت مستطیلی ترسیم نمایید و سپس محل قرار گیری و نحوه آرماتور گذاری آنها را بدقت مانند شکل زیر تنظیم نمایید.

حال نحوه آماتوربندی دیوار در قسمتهای انتهایی مشخص گردیده است و تنها چیدمان میلگردها در قسمت میانی دیوار باقی مانده است.
 

برای مشخص کردن میلگردهای دیوار در قسمت میانی بصورت زیر عمل نمایید:

با استفاده از ابزار Reinforcing shape در حالت Line Pattern میلگردهای قسمت میانی دیوار را ترسیم نمایید. برای این منظور با استفاده از Snapها آخرین میلگردهای قرار گرفته درون مستطیلها را مانند تصویر زیر کلیک نمایید تا میلگردهای میانی نیز ترسیم گردند.

 

 

 پس از آن  با راست کلیک نمودن روی یکی از میلگردهای میانی، پنجره تنظیمات آرماتورهای خطی بصورت زیر نمایان خواهد شد.

در این پنجره فاصله بین میلگردها و سایز آنها را تعیین نمایید و در قسمت End Bars گزینه No را انتخاب نمایید تا در انتهاهای میلگرد گذاری خطی میلگردی در نظر گرفته نشود.

 

و بهمین ترتیب میلگردهای ناحیه میانی در قسمت پایین دیوار را نیز بشیوه گفته شده در بالا و دقیقا با همان تنظیمات صورت گرفته برای قسمت بالایی ترسیم نمایید تا تعریف مقطع دیوار در Section Designer بپایان رسد.

 

در انتها مقطع تعریف شده برای دیوار بشکل زیر خواهد بود.

 

 

پس از تعیین جزئیات آرماتور بندی کلیه اشکال ترسیم شده در Section Designer روی کلید Done کلیک نمایید تا این اطلاعات ذخیره گردند.

 

   میبایست توجه داشت که نرم افزار ETABS MATE میلگردهایی که در قسمت دیوار بصورت Rectangular Reinforcing ترسیم شده باشند را همانند ستون با خاموت بسته پیرامونی و نیز سنجاقیهای میانی مهار خواهد کرد و میلگردهایی را که بوسیله ابزار Liner Reinforcing ترسیم شده‌اند بوسیله سنجاقی درون ناحیه مرزی مهار خواهد نمود.

 

 

 


© Copyright 2012 - 2015 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com