تیپ بندی و ترسیم ستونها

 

نرم افزار ETABS MATE بصورت اتوماتیک ستونهای سازه را تیپ بندی و ترسیم مینماید. به این منظور درهنگام مدلسازی سازه در ETABS میبایست مقاطع واقعی ستونها را به المانهای ستون سازه اختصاص دهید. مقاطع تعریف شده برای ستونها میبایست بصورت "Reinforcement to be Checked"  و با آرایش واقعی میلگردهای مقطع در نرم افزار ETABS تعریف گردد و نه بصورت General به این علت که منحنیهای برهمکنش ستون کاملاً وابسته به نحوه آرایش میلگردهای طولی در مقطع میباشد.

پس از وارد نمودن سازه، نرم افزار بصورت خودکار فولاد برشی پیش فرضی را به کلیه مقاطع ستون  تعریف شده در سازه اختصاص میدهد. شما میتوانید کلیه خصوصیات مقاطع ستونها را از طریق منوی Define و انتخاب گزینه Column Section Tie Definition Details مشاهده نمایید. همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد کلیه مشخصات فولاد طولی و برشی مقاطع ستونها در پنجره Column Section Tie Definition قابل مشاهده است و شما میتوانید مقادیر پیش فرض نرم افزار برای فولاد برشی هریک از مقاطع در انتهاها و یا در وسط ستون را تغییر دهید.

در هنگام تیپ بندی ستونها نرم افزار فولاد برشی مقطع را کنترل مینماید و در صورتی که میزان فولاد برشی پیش فرض مقطع کافی نباشد، نرم افزار بصورت خودکار مقطع دیگری را با ابعاد و مشخصات میلگرد طولی همان مقطع اولیه اما با فولاد برشی مناسب ایجاد مینماید - نرم افزار این مقاطع را با همان نام اصلی مقطع و با یک یا چند ستاره مشخص مینماید - سپس از این مقاطع جدید در تیپ بندی ستونها استفاده مینماید. در محلهایی از ستون که احتیاج به خاموتهای ویژه میباشد این ستونه بصورت دستی کنترل گردد.

درصورتیکه مشخصات یکی از مقاطع اصلی (مقاطع بدون ستاره) را تغییر دهید کلیه مقاطع ثانویه (مقاطع ستاره دار) توسط نرم افزار حذف میگردند و در صورتیکه مشخصات برشی جدید تعیین شده برای ستونهای مربوطه کافی نباشند، مقاطع ثانویه بصورت اتوماتیک ایجاد خواهند شد.

 

 

پس از آن با توجه به مقاطع تعریف شده اصلی و ثانویه، تیپ بندی ستونها انجام میگیرد و در صورتی که در پانل Label Display گزینه Column Type - Section را انتخاب نمایید نتیجه این تیپ بندی بهمراه برخی اطلاعات دیگر مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات شامل موارد زیر میباشد:

توجه نمایید که میلگردهای طولی یا ابعاد درج شده برروی ستونها از اطلاعات مقاطع ساخته شده در ایتبز استخراج میگردد. بنابراین بوسیله این اطلاعات براحتی میتوانید درست بودن تمامی مقاطع تعریف شده در ایتبز را نیز کنترل نمایید.
 

 

 

پس از آن شما میتوانید این نتایج را به نرم افزار AutoCAD صادر نمایید
در تصویر زیر نمونه ای از نقشه پروفیل طولی ستونها که توسط نرم افزار ترسیم شده است آورده شده است.

 

 

 

 

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com