ترسیم پروفیل طولی تیرها
 

     پس از وارد کردن مدل و نتایج طراحی، هنگامی که برای اولین بار فرمان طراحی جزئیات آرماتوربندی از طریق منوی Design و انتخاب گزینه Design Reinforcing Detail و یا از طریق آیکون صادر میگردد، نرم افزار بصورت خودکار کلیه پروفیل های طولی تیری را شناسایی، نامگذاری و مرتب مینماید. در این حالت در پانل Layer Display ، گزینه   و نیز در نوار ابزار اصلی بالای نرم افزار آیکون   فعال خواهند شد. این ابزارها مربوط به نمایش جزئیات و نیز ترسیم نقشه های اجرایی پروفیل طولی تیرها میباشند.

بمنظور جلوگیری از حذف نا خواسته تنظیمات و ویرایشهای انجام گرفته توسط کاربر، با انجام طراحی مجدد جزئیات آرماتوربندی از طریق آیکون ، محاسبه جزئیات تیپ بندی و نامگذاری پروفیل طولی تیرها دوباره تکرار نخواهد شد و درصورت لزوم این امر تنها از طریق منوی Design و انتخاب گزینه Recalculate Beam Profile Type امکان پذیر خواهد بود .

 

با استفاده از ابزار و یا لایه ، پانل Beam Profile Details که شامل ابزارهای مشاهده، ویرایش و ترسیم نقشه های اجرایی مربوطه میباشد در سمت چپ نرم افزار همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد نمایان خواهد شد.

 

همانگونه که درتصویر مشاهده میگردد، در این حالت نام پروفیلها رو تیرها درج گردیده است و درصورتیکه در قسمت Profile Name روی نام هریک از پروفیلها کلیک شود آن پروفیل در قسمت ترسیمات نرم افزار بوسیله یک نوار سبز رنگ مشخص خواهد شد و در قسمت Beams نیز لیستی از تیرهای تشکیل دهنده پروفیل ارائه خواهد شد.

شایان ذکر است که برای خارج شدن از لایه و پانل جزئیات پروفیل طولی تیرها و برگشت به حالت قبل میبایست از دکمه در بالای پانل مربوطه استفاده نمایید.

 

همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، پانل Beam Profile Details شامل ابزارهای دیگری نیز میباشد که در زیر به آنها اشاره خواهد شد.

Delete Selected Profile : بوسیله این ابزار شما قادر خواهید بود برخی و یا تمامی پروفایل ها را حذف نمایید. برای این منظور ابتدا نام پروفیلهای مورد نظر را از لیست مربوطه انتخاب نمایید و سپس با فشردن این دکمه پروفیلهای انتخاب شده را حذف نمایید.

 

Add New Beam Profile : بوسیله این ابزار شما قادر خواهید بود پروفیلهای مورد نظر خود را به لیست پروفیلهای تیری اضافه نمایید. با فشردن این دکمه پانل انتخاب تیرهای تشکیل دهنده پروفیل طولی بصورت زیر بنمایش درخواهد آمد.

در این حالت شما میتوانید تیرها مورد نظر خود را بصورت تک تک و به ترتیب بوسیله ماوس با کلیلک کردن روی تیر مورد نظر انتخاب نمایید تا به لیست Selected Beam List اضافه گردند. پس از آن با فشردن Add Beam Profile پروفیل تیری جدید ساخته شده و به لیست پروفیلهای قبلی اضافه خواهد شد.

 

Sort and Relable All Profile : بوسیله این ابزار شما قادر خواهید بود کلیه پروفیلهای طولی را از نو نامگذاری نمایید تا درصورتیکه بر اثر حذف کردن برخی پروفیلها ناهماهنگی در نام پروفیلها بوجود آمده است، پروفیلها دوباره نامگذاری شوند. علاوه بر نامگذاری مجدد پروفیلها نرم افزار مرتب سازی پروفیلها را نیز بر اساس تعداد داهانه از بیشترین دهانه تا کمترین دهانه بصورت خودکار انجام خواهد داد.

 

Export to AutoCAD : بوسیله این ابزار شما قادر خواهید بود ترسیم نقشه های اجرایی و ذخیره آنها به فرمت ترسیمات AutoCAD را انجام دهید. با فشردن این دکمه یا فشردن مجدد ابزار پنجره ای بصورت زیر نمایان خواهد شد:

 


در این پنجره نیز مانند دیگر پنجره های مشابه شما قادر خواهید بود از طریق منوی Export Configuration Settings تنظیمات مربوط به انجام ترسیمات پروفیل طولی تیرها را که شخصی سازی نموده اید ذخیره و یا بازیابی نمایید.

و سه ابزار مختلف برای انجام ترسیمات نیز پیش روی شما قرار خواهد گرفت:

1. Export Current Beam Profile : از طریق این ابزار میتوانید تنها نقشه اجرایی پرفیل طولی تیر انتخاب شده را ترسیم و در قالب ترسیمات معمول AutoCAD ذخیره نمایید.

2. Export Beam Profiles in Current Story : از طریق این ابزار میتوانید نقشه اجرایی کلیه پرفیلهای طولی تیرهای موجود در طبقه فعال را ترسیم و در قالب ترسیمات معمول AutoCAD ذخیره نمایید.

3. Export All Beam Profiles in Total Stories : از طریق این ابزار میتوانید نقشه اجرایی کلیه پرفیلهای طولی سازه در تمامی طبقات سازه را ترسیم و در قالب ترسیمات معمول AutoCAD ذخیره نمایید.

 

در اینجا به توضیح مختصری در خصوص پارامترهای ترسیم نقشه های اجرایی پروفیل طولی تیرها خواهیم پرداخت:

 

BEAM Profile Configuration

در این قسمت پارامترهای مربوط به ترسیمات پروفیل طولی تیرها پیکربندی میگردند

Beam Profile Hor. Scale XS : تنظیم مقیاس افقی ترسیم پروفیل طولی تیرها.

Beam Profile Ver. Scale YS : تنظیم مقیاس عمودی ترسیم پروفیل طولی تیرها.
 

Text Height of Beam Details : تنظیم ارتفاع متن جزئیاتی که روی پروفیلها درج میگردند.
 

Axis Bubble Diameter of Profile : تنظیم قطر دایره دربرگیرنده نام آکسها در پروفیلها. شایان ذکر است که ارتفاع متن داخل این دایره بر اساس قطر آن بصورت خودکار تنظیم خواهد شد.
 

Beam Section Hatch Space : تنظیم فاصله بین خطوط هاشور مربوط به مقاطع تیری میانی که با پروفیل طولی تیر برخورد دارند.
 

Space Between Beam Profile : تنظیم فاصله آزاد بین پروفیلهای طولی تیری.
 

Top of Beam Elevation Offset : بمنظور تصحیح ضخامت کف سازیها، این عدد با کدهای ارتفاعی درج شده بروی نقشه ها جمع خواهد شد.
 

L/d) max for Consider Uniform Tie) : توسط این گزینه شما قادر خواهید بود حداکثر طول تیر نسبت به ارتفاعش را برای ترسیم خاموت یکسان در کل طول تیر مشخص نمایید. این گزینه بصورت پیش فرض روی عدد 6 تنظیم شده است. بعنوان مثال اگر ارتفاع تیری 40 سانتیمتر باشد بنابراین اگر طولش تا حداکثر 240 سانتیمتر باشد برای کل طول تیر خاموت ویژه و بصورت یکسان ترسیم خواهد نمود و درصورتیکه طولش بیشتر از 240 سانتیمتر باشد در انتها های تیر خاموت ویژه و در وسط تیر خاموت غیر ویژه در پروفیل طولی ترسیم خواهد نمود.

Show Splice of Typical Longitudinal Rebar : درصورتیکه این گزینه فعال گردد محل و طول وصله مربوط به میلگردهای سراسری تیرها محاسبه و در روی نقشه های مربوطه نشان داده خواهد شد.
 

Show Intermediate Beam Section on Profile : درصورتیکه این گزینه فعال گردد تیرهایی که با تیرهای پروفیل متقاطع هستند بوسیله نرم افزار جستجو شده و روی پروفیل طولی بنمایش در خواهند آمد.


Rearrange Tie Space Around Intermediate Beam : بوسیله این گزینه شما میتوانید از خاموتهای ویژه یرای هر دو سوی اتصالات تیر به تیر در پروفیل طولی تیرها استفاده نمایید. با فعال کردن گزینه مذکور نرم افزار در فاصله ای معادل دو برابر ارتفاع تیر و در دو سوی تیر فرعی خاموتهای تیر را بصورت ویژه ترسیم مینماید و در غیر اینصورت نرم افزار بدون توجه به اتصالات تیر به تیر موجود ترسیم خاموتهای تیر را به انجام خواهد رسانید.
دقت نمایید که تنها در صورتی میتوانید از این گزینه استفاده نمایید که گزینه Show Intermediate Beam on Profile فعال باشد.

 

BEAM Plan Configuration

در این قسمت پارامترهای مربوط به ترسیمات پلانهای نشاندهنده موقعیت پروفیل طولی تیرها پیکربندی میگردند

Text Height of Beam Profile Details :
 
تنظیم ارتفاع متن نام پروفیلهای طولی که در روی تیرها در پلان درج میگردند.

 

Line Weight of Beam Axe Line :
 
تنظیم ضخامت خطوط ترسیم تیرها در حالتی که ضخامت تیرها نمایش داده نمیشود و تیرها بصورت خطی ترسیم میگردند.

 

Text Height of Dimension Line Label :

 تنظیم ارتفاع متن خطوط اندازه گذاریها در پلان.

 

Draw Axis Grid Line in Beam Plans :

درصورتیکه این گزینه فعال گردد خطوط گرید مربوط به آکسهای سازه در ترسیمات پلان بنمایش در خواهند آمد.

 

Offset Beam Width on Beam Profile Type Plan :

درصورتیکه این گزینه فعال گردد تیرها در پلان با ضخامت واقعیشات ترسیم خواهند شد و در غیر اینصورت تنها بصورت یک خط ترسیم خواهند شد.

 

Draw Shear Wall in Beam Profile Plan :

درصورتیکه این گزینه فعال گردد دیوارهای برشی در پلان موقعیت پروفیلهای تیری ترسیم خواهند شد.

 

Draw Floor Direction in Beam Profile Plan :

درصورتیکه این گزینه فعال گردد جهت سقفها در پلان موقعیت پروفیلهای تیری ترسیم خواهند شد.

 

Insert Beam Section Type Below the Beams :

بوسیله این گزینه درج یا عدم درج نام تیپ مقاطع تیری در زیر تیرها در پلان موقعیت پروفیلهای تیری بوسیله کاربر مشخص میگردد.

 

Insert Beam Dimension Below the Beams :

وسیله این گزینه درج یا عدم درج ابعاد مقاطع تیری در زیر تیرها در پلان موقعیت پروفیلهای تیری بوسیله کاربر مشخص میگردد.

 

BEAM Profile Title Configuration

در این قسمت پارامترهای مربوط به نحوه درج عنوان پروفیل طولی تیرها و نیز پلان کوچک کنار عنوان پیکربندی میگردند

Text Height of Beam Profile Title :
تنظیم ارتفاع متن نام پروفیلهای طولی که در قسمت عنوان پروفیلها درج میگردند.
 

Insert Title in Left Side of The Beam Profiles :
تعیین محل درج عنوان در سمت چپ پروفیل طولی تیرها.
 

Insert Title in Below of The Beam Profiles :
تعیین محل درج عنوان در پایین پروفیل طولی تیرها.
 

Insert Scale Labels in Exporting Drawings :
تعیین درج یا عدم درج متن مقیاس در ترسیمات.
 

Draw Small Plan in Beam Profile Titles :
تعیین درج یا عدم درج پلان کوچک نشاندهنده موقعیت تیر در کنار عنوان پروفیل طولی تیرها.

Small Plan Magnifier Scale in Title :
نرم افزار بصورت خودکار مقیاس پلان کوچک نشاندهنده موقعیت تیر را بر اساس پارامترهای مربوطه محاسبه مینماید اما کاربر نیز درصورت لزوم توسط این گزینه میتواند بر مقیاس پلان کوچک کنترل کامل داشته باشد.

Line Weigth of Beam Profile Marker :
تنظیم ضخامت خطوط نشانگر موقعیت پروفیل طولی تر در پلان کوچک کنار عنوان پروفیل.
 

Draw Columns in Small Plan of Profile Titles :
تعیین ترسیم یا عدم ترسیم ستونها در پلان کوچک نشاندهنده موقعیت تیر در کنار عنوان پروفیل طولی تیرها.

 

Beam Section Configuration

در این قسمت پارامترهای مربوط به نحوه ترسیم مقاطع تیری پیکربندی میگردند.

Text Height of BeamSection Details :
تنظیم ارتفاع متن جزئیات مقاطع تیری.


Text Height of Beam Section Titles :
تنظیم ارتفاع متن نام مقاطع تیری.


Scale of Beam Type Section :
 
تعیین مقیاس ترسیم مقاطع تیری.

 

درصورت تمایل به درج جداول لیستوفر و شماره گذاری میلگردهای تیر در نقشه های سازه میبایست گزینه های مربوطه را فعال نمود. این گزینه ها که با نماد  LIST  مشخص گردیده اند شامل تنظیمات زیر میباشند.
 

 Show Position Number Label on Rebars

درصورتیکه این گزینه فعال گردد به تمامی میلگردهای ترسیم شده در نقشه های اجرایی یک شماره اختصاص داده میشود که این شماره ها بصورت لیبل بر روی میلگردهای سازه درج خواهند شد. بوسیله این شماره ها براحتی میتوان در جداول لیستوفر، میلگردهای مورد نظر را یافت و خصوصیات ابعادی آنها شامل طول میلگرد، ابعاد خمها، مشخصات وزنی و نیز تعداد تکرار آنها در پروژه را مورد بررسی قرار داد.
 

 Show Rebars List tabel on Drawings

درصورتیکه این گزینه فعال گردد جداول لیستوفر برای میلگردهای اصلی و خاموتهای پروژه تولید شده و در کنار نقشه های اجرایی مربوطه درج خواهند شد. این جداول حاوی خصوصیات ابعادی میلگردهای ترسیم شده شامل طول هر میلگرد، ابعاد خمها، مشخصات وزنی و نیز تعداد تکرار آنها در پروژه میباشد.

 

بوسیله این دو گزینه کاربر براحتی میتواند درج یا عدم درج شماره گذاری میلگردها و جداول لیستوفر و یا هر کدام از آنها بصورت مجزا را در نقشه های اجرایی ترسیم شده، کنترل نماید.

 

 

 

پس از انجام تنظیمات لازمه با انتخاب یکی از روشهای ترسیم، نقشه های اجرایی پروفیل طولی تیرها  ترسیم و در قالب ترسیمات معمول نرم افزار AutoCAD ذخیره خواهند شد. در زیر نمونه ای از این ترسیمات آورده شده است.

 

 

 

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com