مشاهده و ویرایش جزئیات میلگردهای تقویتی تیرها

ابتدا پانل Label Display را مانند تصویر زیر روی یکی از گزینه های Total Steel Area, Minimum Rebar Detail,Additional Steel Area, Additional Rebar, Top Add.. Rebar Detail, Bot Add. Rebar details تنظیم نمایید:
 

در اینحالت  با راست کلیک کردن روی هر تیر دلخواه پنجره ای بصورت زیر باز خواهد شد.

 

در این پنجره شما میتوانید جزئیات میلگرد گذاری تیر از قبیل:

  •  Total As : مشاهده کل سطح مقطع فولاد محاسبه شده توسط Etabs.

  • Min. As : مشاهده سطح مقطع میلگرد حداقل تعیین شده توسط کاربر.

  • Min. Rebar : مشاهده جزئیات میلگرد حداقل تیر تعیین شده توسط کاربر.

  • Add. As : مشاهده سطح مقطع میلگرد تقویتی لازمه.

  • Add. Rebar : مشاهده یا تغییر جزئیات میلگردهای تقویتی تیر که توسط نرم افزار محاسبه گردیده است.

  • Rebar Length : مشاهده یا تغییر طول میلگرهای تقویتی تیر محاسبه شده توسط نرم افزار.

درصورتی که بخواهید یکی از جزئیات میلگرد گذاری تیر را تغییر دهید میتوانید روی آیکون   مربوطه کلیک نمایید. با اینکار پنجره ای بصورت زیر باز خواهد شد:

 

 

در پنجره باز شده حالتهای میلگرد گذاری ممکن دیگر درج گردیده است. با انتخاب هر حالت میلگردگذاری دیگر و فشردن دکمه Overwrite حالت انتخاب شده جایگزین میگردد. در صورتیکه جزئیات میلگرد گذاری موردنظر شما در لیست نباشد میتوانید جزئیات مورد نظر خود را در محل مربوطه بصورت دستی ویرایش نمایید.

همچنین در اینجا امکان ویرایش و تغییر طول میلکردهای تقویتی نیز وجود دارد.

 

با فشردن دکمه Overwrite Changed Data تغییرات اعمال شده جایگزین شده و ذخیره میگردد.

با فشردن دکمه Hide Window پنجره مذکور بدون ذخیره تغییرات محو میگردد.

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com