مشاهده مشخصات هندسی تیرها

ابتدا پانل Layer Display را مانند تصویر زیر روی یکی از گزینه های None, Beam Caption, Column Caption , Beam Section تنظیم نمایید:

در اینحالت  با راست کلیک کردن روی هر تیر دلخواه پنجره ای بصورت زیر باز خواهد شد.

 

در این پنجره شما میتوانید مشخصات هندسی تیر از قبیل:

  •  نام تیر

  •  زاویه تیر با افق

  • طول تیر

  • مشخصات شروع تیر شامل نام نقطه، ستون و مختصات ابتدای تیر

  • مشخصات پایان تیر شامل نام نقطه، ستون و مختصات انتهای تیر

 را مشاهده نمایید.

با فشردن دکمه Hide Window پنجره مشخصات هندسی تیر محو میگردد.

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com