اختصاص مقاطع تیری به المانها

برای تخصیص دادن یک Section به یک یا تعدادی از تیرها ابتدا میبایست تیرهای مورد نظر انتخاب شوند سپس از پانل Rebar Configuration دکمه را کلیک نمایید.

 با اینکار پنجره ای بصورت زیر باز خواهد شد که توضیح آن در زیر آمده است.

 

 

Select Type-Section: انتخاب Type-Section مورد نظر.

 

Assign to Selected Beam: تخصیص Section انتخاب شده به مجموعه تیرهای در حالت انتخاب.

 

در قسمت سمت چپ پنجره باز شده شما میتوانید مشخصات  مورد نظر را مشاهده نمایید و یا در صورت لزوم تغییراتی در آنها ایجاد نمایید که توضیحات آن در قسمت زیر درج گردیده است.

Beam Section Type:  در این قسمت شما میتوانید نام یک Beam Type را تغییر دهید و یا یک نام برای یک Beam Type جدید تخصیص دهید.

 

Minimum Rebar Details: در این قسمت شما میتوانید جزئیات میلگرد حداقل را که بصورت سراسری در کل طول تیر در بالا یا پایین قرار میگیرد را تعیین نمایید.

 

Number of Additional Reabr: در این قسمت شما میتوانید تعداد میلگردی را که ترجیح میدهید نرم افزار بعنوان تعداد میلگردهای تقویتی در محاسبات خود استفاده نماید انتخاب مینمایید. نرم افزار از بین حالتهای ممکن حالتی که تعداد میلگردهایی برابر با آنچه که شما ترجیح داده اید را دارا میباشد انتخاب مینماید. البته اگر میزان تعداد میلگرد لازم کمتر از تعدادی باشد که شما ترجیح داده اید، نرم افزار بصورت خودکار تعداد میلگرد کمتر را انتخاب خواهد نمود. و در صورتی که نرم افزار از بین حالتهای ممکن حالتی که تعداد میلگردهایی برابر با آنچه که شما ترجیح داده اید را پیدا نکند، بصورت خودکار حالتی که کمترین تعداد میلگرد را دارا میباشد انتخاب مینماید.

 

Beam Shear Reinforcement: در این قسمت شما میتوانید جزئیات خاموت گذاری در قسمتهای مختلف تیر را تعیین نمایید. نرم افزار این جزئیات را با مقادیر وارد شده از ETABS کنترل مینماید و در صورت نا کافی بودن جزئیات جدیدی را محاسبه و با رنگ قرمز بر روی هر تیر نمایش میدهد.

 

Modify Section Properties: پس از انجام تغییرات لازم برای مشخصات یک Section کلید Modify را فشار دهید تا تغییرات صورت گرفته بر روی Section اعمال گردد. در غیر اینصورت مشخصات Section تغییر نخواهد کرد.

 

 Duplicate New Section: پس از انجام تنضیمات لازم برای مشخصات یک Beam Type-Section جدید، کلید Duplicate New Section را فشار دهید تا یک Beam Type-Section جدید با مشخصات تعیین شده ایجاد گردد. Beam Type-Section جدید میبایست نامی متفاوت با نام Sectionهای قبلی داشته باشد.

 

Delete Section: توسط این گزینه شما قادر خواهید بود Beam Type-Section های اضافی را در صورتی که به هیچ تیری Assign نشده باشند از لیست حذف نمایید.

 

Close: بستن پنجره.

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com