تنظیمات پارامترهای طراحی آرماتوربندی

قبل از شروع محاسبه و طراحی جزئیات میلگرد گذاری سازه بهتر است پیکربندی و نحوه انجام این محاسبات را کنترل نمایید. برای این منظور از منوی Design گزینه Frame Reinforcing Design Configuration را انتخاب نمایید و یا دکمه F6 روی کیبورد را فشار دهید و یا همانند شکل زیر از پانل Rebar Configuration روی دکمه  کلیک نمایید.
 

در این حالت پنجره ای را همانند تصویر زیر مشاهده خواهید نمود.

در این پنجره شما قادر خواهید بود پیکربندی و نحوه انجام محاسبات جزئیات آرماتوربندی میلگردهای تقویتی را برای مدل خود تعیین نمایید.
در زیر توضیحاتی در مورد قسمتهای مختلف این پنجره ذکر گردیده است.

 

Additional Rebar List:

 بمنظور جلوگیری از تنوع میلگردهای تقویتی، بیشتر مهندسان تنها از چند سایز میلگرد خاص بعنوان میلگردهای تقویتی در پروژه های خود استفاده مینمایند. برای این منظور در این قسمت شما قادر خواهید بود که از میان میلگردهای موجود، تنها میلگردهایی را که شما میخواهید نرم افزار بعنوان میلگردهای تقویتی برای جزئیات آرماتور گذاری تیرها استفاده کند، به نرم افزار معرفی نمایید. بدیهی است که نرم افزار تنها از میلگردهای انتخاب شده در این لیست برای میلگردهای تقویتی استفاده خواهد نمود.

 

 

A, B, C, D, H:

این پارامترها چگونگی محاسبه طول میلگردهای تویتی تیر در موقعیتهای مختلف میلگردهای تقویتی را تعیین مینمایند. پیش فرض نرم افزار در مورد این پارامترها بصورت زیر میباشد اما در صورت لزوم شما میتوانید این پارامترها را براساس استانداردهای خود تغییر دهید.

در تصویر زیر این پارامترها بصورت گرافیکی معرفی گردیده اند.

 

Ln : طول خالص تیر میباشد که نرم افزار مقدار این پارامتر را با توجه به طول محور به محور تیر، بعد ستونهای انتهایی تیر و جهت قرار گیری آنها بصورت خودکار محاسبه مینماید.

 

 

Specify Minimum Space Limit Between Ties of Beam:

حداقل فاصله اجرایی بین خاموتها در تیرهای سازه. در اینجا به نرم افزار این اجازه داده میشود که فاصله بین خاموتها را تا این مقدار کاهش دهد تا بتواند میزان Av/s مورد نیاز تیر را ارضا نماید. در صورتی که  به میزان فاصله کمتری از این مقدار احتیاج باشد نرم افزار بصورت خودکار سایز خاموت را افزایش میدهد.

 

Specify Ignore Value for Rebar Detail Calculation:

برخی مواقع سطح مقطع میلگردهای تقویتی کمی کمتر از میزان محاسباتی فولاد توسط نرم افزار Etabs میباشد (مثلاً 0.1 سانتیمتر). در این مواقع برخی از مهندسان از این میزان کمبود سطح مقطع چشم پوشی مینمایند و شماره میلگرد تقویتی را افزایش نمیدهند. در این قسمت شما میتوانید مشخص نمایید که اگر این میزان از مقدار تعیین شده شما کمتر باشد، نرم افزار سایز میلگرد را افزایش ندهد و از این میزادن کمبود صرفنظر نماید.پیش فرض نرم افزار عدد صفر میباشد به این معنی که میزان آرماتور تقویتی حتماً مساوی یا بیشتر از میزان آرماتور محاسباتی باشد.

 

Specify Rebar Length Step for Length Rounding:

دراین قسمت شما میتوانید پله های برش میلگرد را تعیین نمایید. پیش فرض نرم افزار برای این پارامتر عدد 5 میباشد. در این حالت طول میلگردهای تقویتی محاسبه شده توسط نرم افزار مضربی از 5 خواهد بود.

 

 ...Join Rebars If Gap Between Rebars in Each Beam Less than :

دراین قسمت شما میتوانید شرایط اتصال میلگردهای تقویتی را درحالتی که طول میلگردهای تقویت نسبت به طول تیر نسبتاً زیاد میباشد را مشخص نمایید. پیش فرض برنامه برای این قسمت مقدار 50 سانتیمتر میباشد. به این معنی که درصورتیکه فاصله بین میلگردهای تقویتی در تیر کمتر از 50 سانتیمتر شد آنگاه نرم افزار بمنظور راحتی آرماتور بندی میلگردهای تقویتی را پیوسته درنظر میگیرد و برای کل تیر یک جزئیات آرماتوربندی را درنظر خواهد گرفت.

 

Consider One Rebar Detailing If Beam Length Less than ...cm  :

دراین قسمت شما میتوانید شرایط اتصال میلگردهای تقویتی را در حالتی که طول تیر کوته میباشد مشخص نمایید. پیش فرض برنامه برای این قسمت مقدار 150 سانتیمتر میباشد. به این معنی که درصورتیکه طول تیر کمتر از 150 سانتیمتر باشد مثلاً در مورد تیرهای کنسول، نرم افزار برای کل تیر بمنظور راحتی آرماتور گذاری تنها یک جزئیات آرماتور گذاری را در نظر بگیرد. البته در صورتیکه این گزینه را غیر فعال نمایید، نرم افزار جزئیات میلگرد گذاری را بر طبق نتایج محاسبات و بدون درنظر گرفتن شلوغی آرماتورگذاری انجام خواهد داد.

 

...Consider (As TOP)/3 for As Bottom in Beam Ends if :

دراین قسمت شما میتوانید مشخص نمایید که آیا مایل هستید که براساس آیین نامه برای جلوگیری از تشکیل مفصل پلاستیک،  بمیزان یک سوم فولاد مورد نیاز بالا در محل تکیه گاهها را در پایین تیر نیز قرار دهید و یا نه. بصورت یش فرض این قسمت توسط نرم افزار فعال میباشد و نرم افزار برای هر تیر میزان فولاد پایین با یک سوم فولاد بالا را مقایسه مینماید و در صورتیکه میزان فولاد پایین از یک سوم فولاد بالا کمتر باشد مقدار یک سوم فولاد بالا را برای فولاد پایین تیر در محل تکیه گاهها  درنظر خواهد گرفت. درصورتیکه مایل به در نظر گرفتن این مورد نباشید میتوانید این گزینه را غیرفعال نمایید.

همچنین شما قادر خواهید بود آستانه درنظر گرفتن مقدار نصف آهن بالا برای پایین تیر را نیز تعیین نمایید. بمنظور جلوگیری از محاسبه آرماتورهای متعدد با سطح مقطع کمتر از یک سانتیمتر مربع و نیز جلوگیری از بهم پیوستن آرماتورها در فرایند Match کردن آنها،  این مقدار بصورت پیش فرض عدد 1 سانتیمتر مربع در نظر گرفته شده است و به این معنا میباشد که اگر مقدار فولاد انتقال یافته از نصف فولاد بالا به پایین تیر بیشتر از یک سانتیمتر مربع باشد، این مقدار در محاسبه جزئیات میلگرد گذاری تیر استفاده خواهد شد و در غیر اینصورت در طراحی جزئیات میلگرد گذاری وارد نخواهد شد.در صورتیکه شما مایل باشید نصف فولاد بالا (حال هر اندازه که کوچک باشد) برای پایین تیر در محل تکیه گاهها در نظر گرفته شود، صرف نظر از این آستانه، میبایست این مقدار را روی صفر سانتیمتر مربع تنظیم نمایید.

 

Consider Torsional Steel Area in reinforcing Design Calculation:

دراین قسمت شما میتوانید تعیین نمایید که آیا نرم افزار فولادهای طولی و عرضی طراحی شده بوسیله Etabs را در طراحی ارماتور بندی طولی و عرضی تیرها در نظر بگیرد ویا خیر.

 

Dont Consider Piered Columns in the Column Type Design Procedure:


ستونهایی که در انتهای دیوارهای برشی هستند جزئی از دیوارهای برشی بحساب می‌آیند و بهتر است در پروسه تیپ بندی ستونهای سازه وارد نشوند. این امکان در نرم‌افزار فراهم گردیده است که کاربر بتواند مشخص نماید ستونهای انتهایی دیوار برشی در تیپ بندی ستونها وارد شوند و یا نه. در صورتیکه این ستونها در فرایند تیپ بندی در نظر گرفته نشوند در پلان ستونگذاری نقشه های اجرایی نیز نام تیپ آنها درج نخواهد شد و برای کل مجموعه Pier شده یک تیپ دیوار برشی در نظر گرفته خواهد شد.
در صورتیکه این گزینه در حالت انتخاب باشد نرم‌افزار از تیپ بندی ستونهایی که Pier شده‌اند چشم پوشی خواهد کرد و در نتیجه در پلان ستونگذاری نقشه‌های اجرایی نیز، نامی به آنها اختصاص نخواهد داد.اما درصورتیکه این گزینه در حالت انتخاب نباشد نرم‌افزار بدون توجه به Pier بودن و یا نبودن ستونها آنها را تیپ بندی خواهد کرد و در نتیجه در پلان ستونگذاری سازه این ستونها نامگذاری خواهند شد.
شایان ذکر است که درصورتیکه این پارامتر در حالت انتخاب نباشد و ستونهای Pier شده تیپ بندی شوند، نرم افزار در پروسه محاسبه مصالح سازه، وزن این ستونها را یکبار در محاسبه مصالح ستونها و نیز یکبار در محاسبه مصالح دیوارهای برشی در نظر خواهد گرفت.

Try Number for Rebar Matching:

دراین قسمت شما میتوانید تعداد مراتب تکرار Match Function نرم افزار را تعیین نمایید.

بزرگی این مقدار میبایست براساس یبزررگترین تعداد دهانه تیرهای موجود در سازه تعیین گردد. مقدار پیش فرض نرم افزار عدد 10 میباشد که این میزان برای ساختمانهای معمولی کافی میباشد. اما درصورتیکه عدم match شدن کافی در میلگردهای سازه مشاهده گردید میتوانید این مقدار را افزایش داده و سپس مجدداً فرآیند Match کردن را توسط فشردن دکمه   تکرار نمایید.

 

 

 

در زیر توضیحاتی در خصوص دکمه های موجود در پایین پنجره آورده شده اسست.

 

Apply and Close:

با فشردن این دکمه تنظیمات انجام شده توسط کاربر در پروژه ذخیره خواهد شد و طراحیهای بعدی نرم افزار بر اساس این تنظیمات انجام خواهد پذیرفت و پس از آن پنجره بسته خواهد شد.

 

Load Software Default Configuration:

با فشردن این دکمه مقادیر پیش فرض نرم افزار برای کلیه پارامترهای بالا مجددا بارگذاری خواهد شد و تمامی تنظیمات این پنجره به مقادیر پیش فرض نرم افزار برگردانده خواهد شد.


 

Save as User Default Configuration:

با فشردن این دکمه کلیه تنظیمات انجام شده در این پنجره بعنوان تنظیمات پیش فرض کاربر در نرم افزار ذخیره خواهد شد. تنظیمات پیش فرض کاربر بر تنظیمات پیش فرض نرم افزار تقدم خواهند داشت. بنابراین درصورتیکه از این دکمه استفاده گردد در دفعات بعدی که از نرم افزار استفاده میگردد این تنضیمات بصورت خودکار بارگذاری میگردند و احتیاجی به پیکربندی مجدد این پارامترها توسط کاربر نخواهد بود.

 

همچنین از طریق منوی Configuration Settings در بالای این پنجره نیز میتوانید مدیریت پیکربندی تنظیمات کاربر و یا نرم افزار را انجام دهید.

Cancel:

با فشردن این دکمه پنجره بدون ذخیره پیکربندیهای انجام شده بسته خواهد شد.

 


© Copyright 2012 - 2015 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com